Om Gestaltterapi

Gestaltterapiens sigte:

Målet er opmærksomhed: via min opmærksomhed kan jeg reagere situationsrelevant, dvs. adækvat, og have flere muligheder for at opnå det jeg vil, jeg får flere valgmuligheder,
Midlet er opmærksomhed: det er midlet, fordi  via min opmærksomhed kommer tilstede i det eneste, der er, nuet,- og det er nødvendigt at være i nuet for at kunne reagere situationsrelevant.
Midlet fordi jeg via min opmærksomhed opdager karakteren af, og hvordan jeg skaber, (og derved evt. ajourfører),
min verdensopfattelse og selvopfattelse.
At få klarhed.
At sætte ord på opmærksomhedens indhold: verbaliseret fordybelse

Gestaltterapiens grundlag og arbejdsmetode:

Grundlag, menneskesyn: Eksistentialisme (hvordan er mennesket i verden)
at tage ansvar for sin egen eksistens: egne følelser, tanker og handlinger
at vide, at den anden har ansvar for sin eksistens
at være i et Jeg-Du forhold (Martin Buber)

Arbejdsmetode: Fænomenologi (Hvordan gør terapeuten)
at tage den anden for pålydende,
at møde den anden, der hvor han/hun er, individet har sin egen sandhed
respektere den andens oplevelse
at være ved det, der er
at sætte fokus på processen (det, der er), modsat på målet (det, der kunne eller burde være), procesorientering modsat produkt-, eller målorientering.
Det vil sige: hvordan organiserer jeg min opfattelse/skaffer mig informationer, der kan give mig mening, hvordan organiserer jeg min meningskontruktion, hvordan skaber jeg mening i verden?

Feltteori

Det, der er vigtigt fra historien, er i nuet. Alt, hvad der gøres, gøres i nuet. Alt, hvad der er, er nu.
Feltteorien siger, at individet kun kan være i en sammenhæng, og kan kun forstås ud fra den sammenhæng. Individ-omgivelser er en sammenhæng.
Vi lever i kontaktfladen individ-omgivelser, vi kan ikke eksistere løsrevet fra en sammmenhæng, dette medfører dialogens nødvendighed:

Dialogen

Dialogen er en forudsætning for getaltterapi, (pga. fænomenologien og feltteorien)
Ved at terapeuten møder klienten, der hvor han/hun er, vil der ske en strukturering, på baggrund af behovenes hierarki,
i forgrund/baggrund (Martin Bubers Jeg-Du møde).

Dette møde kan ske, når begge parterne kan tage den anden ind uden at flyde sammen.

Dialogens forudsætninger:

– at være villig til at møde den anden
– at tillade sig at være her og nu
– at kunne sætte sig selv i parentes: at holde egne normer, værdier, moral, behov ude
– at være villig til at reagere på den anden, at tage den anden ind, hvordan er det at være den anden?),
– at tillade sig at blive bevæget: empati
– at vedblive at være sig selv, at have sit center i sig