Den paradoksale ændringsteori 1

DEN PARADOKSALE ÆNDRINGSTEORI: MÅL OG METODE.

Udsnit af Gary Yontef,s bog: Awareness, Dialog and Process. The Gestalt Journal Press, Inc. P.O. Box 990, Highland, NY 12528-0990, 1993.
Sidetal: 26-30, 149, 156-157 og 281.

Oversat med forfatterens tilladelse af Jørgen Groth.

Jo mere jeg prøver at være, hvad jeg ikke er, jo mere vil jeg vedblive at være den samme. Vækst, der indebærer at kunne modtage kærlighed og hjælp fra andre, kræver selv-understøttelse. At prøve at være, hvad jeg ikke er, er ikke selvunderstøttende. 

Et vigtigt aspekt af selv-understøttelse er at identificere sig med sin måde at være på nu. At identificere sig, betyder at kende den man er, fx ens faktiske erfaring, oplevelse, adfærd, og situation. Da ens måde at være på skifter over tid, inkluderer identifikation med sin måde at være på også identifikation med skiftet i væremåde – den ene væremåde skifter over i den anden, hvilket indebærer tro på bevægelse og ændring. Selvunderstøttelse indebærer både selvkendskab og selvaccept. Man kan ikke på en relevant måde understøtte sig selv uden at kende sit selv, sine behov, kapacitet, miljø, pligter etc. At kende noget om sig selv og ikke tage ejerskab, ikke påtage sig ansvar for at det er valgt, men afvise det, er en form for selvbedrag. Når en terapeut ”leder” eller ”heler” en klient, skubber, presser (eng.: pushing or pressuring) terapeuten faktisk klienten til at være anderledes. Og jo mere klienten er orienteret mod/sigter mod et mål (eng.: aimed towards a goal), jo mere vil hun eller han fundamentalt vedblive at være den samme. At skubbe eller lede (eng.: pushing or aiming) klienten fører til modstand mod at blive ledt. Således har klienten ikke alene sin egen oprindelige modstand mod egen organiske (eng.: orgasnimic) funktion, men får nu også modstand mod terapeutens skubben (eng.: intrusion). Den sidstnævnte modstand er sædvanligvis sund, selvom det dog også forhindrer klienten i at arbejde sig gennem den oprindelige blokering, der nødvendiggjorde terapi.

Der er en anden grund til, at en terapeuts skub ikke resulterer i nogen reel bevægelse. En af måderne at undgå kontakt med en  ivrig terapeuts pånøden (eng.: intrusion) er at introjicere. Klienten kan udadtil indordne sig eller gå i mod, men sluger sandsynligvis i begge tilfælde det, som  terapeuten argumenterer for: ”Hvis jeg var en kompetent person, ville jeg ønske at gøre det som terapeuten foreslår”, tænker klienten. Hvis personen ændrer sig på baggrund af det skub, forslag, pres, manipulation, overtalelse etc. som terapeuten kommer med, vil det ikke være på basis af autonomi og selvunderstøttelse, og personen har ikke erhvervet sig det værktøj, der er knyttet til selvunderstøttelse og autonomi. Vigtigst er, at den terapeut som skubber, leder eller målretter en klient, giver følgende budskab: ”Du er ikke nok, som du er”. Dette er et budskab, der skaber skam og/eller skyld. Kort sagt, den terapeut, som skubber, gavner ikke klientens selvunderstøttelse.

Sådan en terapeut handler måske ud fra ”gode intentioner”. Dette forbedrer ikke situationen. Jeg tror, at det at skubbe klienten generelt tilgodeser terapeutens behov og ikke klientens. At se hurtig ændring kan være udbytterigt og spændende, men understøtter og befordrer det klientens vækst? Jeg tvivler på, om den overføringen og idealiseringen, der skabes herved, er ligeså udbytterig for klienten, som den er for terapeuten. Jeg tror, at klienten er den sidste til at vide, at dette er sandt. At presse kan føre til opdagelse af noget, men også til at stå uden værktøj til at gøre det alene – uden terapeuten. Det bedste dette kan give klienten er evnen til at vedblive at gøre det, som terapeuten skubber klienten til at gøre, hvilket har en begrænset brugbarhed.

Der er også det modsatte af paradokset: Jo mere man prøver at være den samme, jo mere vil personen stivne i relation til det skiftende miljø. Hvordan forholder du dig som terapeut til klienter som sidder fast, dvs. til klienter som prøver at vedblive at være det samme og får det værre i relation til miljøet, hvis vi ikke skubber? Metoden at forholde sig til klienter som sidder fast, uden at skubbe og målrette klienterne, er: dialog, opmærksomhed og eksperimentering. Dette kræver tålmodighed. Det kræver, at terapeuten har den holdning, at der er ”rum nok” for klienten i verden til at være sådan, som klienten er, og det kræver tro på organisk (eng.: organismic) vækst. Det er min erfaring, at hvis dette ikke virker, vil det at skubbe heller ikke virke, måske undtagen i det korte perspektiv. At skubbe eller presse er mest farligt i forhold til de klienter, der ikke ændrer sig let. I de usædvanlige tilfælde, hvor det alligevel virker, skaber det mulighed for at fortælle  om dramatiske case-stories til kollegaer.

Det er mere almindeligt at skub/pres fører til blokering i relationen terapeut/klient. Som regel involverer det, at terapeuten ikke tager ansvaret for sin egen del af interaktionen. Hvis terapeuten er frustreret, er ansvaret for dette terapeutens. Terapeuten er ansvarlig for at finde eller skabe en bedre tilgang/ vinkel. Terapeuten må også kende begrænsningen i håndværket. Alt er ikke muligt. Og vigtigst: terapeuten har brug for af kunne overvåge, kende og arbejde sig gennem sin egen modoverføring.

AT RESPEKTERE KLIENTEN

Mit billede af gestaltterapi er baseret på en horisontal relation. Terapeuten behandler klienten som sin lige i så høj grad som muligt (med opmærksomhed på den forskel, der er i rollerne, på baggrund af den terapeutiske kontrakt). Dette er også sandt, når det drejer sig om en klient, som terapeuten påstår ” yder modstand”  (eng.: resisting). Klientens modstand er kun usund, hvis den ikke gives opmærksomhed. Den er en del af organis-mens kreative justering. At yde modstand  mod terapeuten eller gestaltterapien kan være en sund reaktion, også når klienten yder modstand mod sin egen opmærksomhed kan det være sundt.

En pointe i gestaltterapi er at give opmærksomhed til modstanden, således at klientens selvregulering bliver understøttet af  bedre kontakt og opmærksomhed. At afslutte et terapeutisk arbejde, så klienten kan vokse af det, kræver integration af modstanden og ikke ophævelse af den. Klientens forsvar behøver respekt fra terapeuten, ikke angreb eller pyller. Det hjælper at kende og benævne forsvaret eller undgåelsen, at forstå det og tage ejerskab. Hverken et forsøg på at eliminere forsvaret eller give næring til det kan med nogen sandsynlighed resultere i vækst hos klienten. Målet er, at klienten forstår modstanden og tager ansvar for den med fuld opmærksomhed. Og dette må ske i klientens tempo. Klienten ved bedst. Nogle gestalt-terapeuter tillægger klienten hele ansvaret, hele kraften til at gøre sig syg eller rask, men beslutter sig dernæst  til at presse klienten ud over dennes forsvar. For mig ser det således ud: Hvis klienterne har en sådan kapacitet, at de er ansvarlige for sig selv (deres liv, deres patologi, deres terapi), så er det også nødvendigt at respektere deres modstand, som noget de vælger, fordi valget understreger et nødvendigt behov.

Historisk set er gestaltterapi blevet forbundet med oprør mod autoriteter og med fremme af non-konformitet. Men bliver vi ikke selv autoriteter, når vi fremstiller os som den person, der beslutter, hvornår et forsvar skal kæmpes ned? Jeg tror ikke svaret på dette er at være forsigtig (eng.: going easy) med klienter. Det er nødvendigt, at opmærksomheds-arbejdet (eng.: awareness work) bliver gjort, og den terapeut, som beslutter at være ”understøttende”, og som ikke arbejder med opmærksomhed, respekterer heller ikke klienten og klientens valg. Svaret er i dialogen og klarheden vedrørende det, der foregår.

At respektere klienten inkluderer at kende det selvunderstøttelses niveau, som klienten kan mestre. Det inkluderer at vide, hvad klienten ønsker af det terapeutiske arbejde, hvilket terapeutisk niveau klienten befinder sig på, klientens tilregnelighed, sammenhængen i selvbilledet (identiteten), klientens intellektuelle niveau etc. Dette bliver mere kompliceret i grupper, for her er det terapeutens ansvar at observere, anerkende, respektere alles individuelle behov såvel som gruppens som helhed. Den person, der har brug for at bevæge sig langsomt, kan fremkalde pres fra resten af en frustreret gruppe. Gruppepres kan være værre end en terapeut, der skubber. I denne situation har gruppen brug for at lære at forholde sig til frustration uden at være disrespektfuld vedrørende grænser, forskelle og autonomi.

VALGET

Den paradoksale ændringsteori er i konflikt med katarsis som den primære intervention. Den er i konflikt med at nedbryde forsvaret og med forsøg på at eliminere modstand. Den er i konflikt med at bruge teknikker eller terapeutens personlighed til direkte at flytte klienten hen mod et forud fastsat mål (eng.:preconceived outcome,”sundhed”). Den paradoksale teori støder også sammen med en forenklet træning af terapeuter. God terapi i relation til den paradoksale ændringsteori fordrer, at terapeuten har en god teoretisk forståelse, en god personlig centrering og en god klinisk forståelse.

Den videre udvikling af gestaltterapi i USA har bevæget sig ”hinsides karisma”. Erfaring har lært os, at det, der er essentielt i flerfokuseret (eng.: multiple-focused) gestaltterapi teori fx, er: en dialogisk relation og opmærksomhed baseret på respekt for klientens personlige oplevelse og erfaringsmæssige stil (eng.: personal experience and experiential style). Dette kræver et godt kendskab til kliniske mønstre og fornødenheder. Hvad der ikke er essentielt, og faktisk i modsætning til god træning og terapi, er stjernesystemet blandt terapitrænere og terapeuter, hvor karisma dominerer.  Den nye tilgang kræver hårdt arbejde mere end karisma. Psykologisk sundhed og maksimering af menneskelig vækst er, ligesom genialitet, 90 % sved og 10% inspiration. (….)

OM MODSTAND

Modstand er del af en polaritet bestående af en impuls og en modstand mod denne impuls. Ses modstanden som en opdeling (eng.:”dichotomy”) , vil modstand ofte blive behandlet som ”dårlig” eller ”forkert”. Og set i sådan en sammenhæng vil modstanden blive forstået som om klienten bare følger et personligt diktat i stedet for at følge terapeutens diktat.

Ses modstanden som del af en dobbelthed, en polaritet, opfattes modstand uløselig forbundet med sundhed på linie med den impuls, der bliver modarbejdet. Gestaltterapeuter følger både arbejdsprocessen vedrørende klarhed og modstanden mod klarhed. Mange gestaltterapeuter undgår ordet ”modstand” på grund af dettes nedsættende og opdelende bibetydninger, der beskriver processen mellem terapeut og klient som en kamp. Til forskel fra dette, ses fænomenet som en indre konflikt hos klienten, der har brug for at blive integreret i et harmonisk differentieret selv. (….)

AT ARBEJDE MED MODSTAND

Forståelse for og arbejdet med modstand er et af de vigtigste og uundgåelige aspekter i udførelse af effektiv psykoterapi. På den måde vi her taler om modstand, bliver den behandlet som en handling, der kan undersøges og tales om, fænomenologisk. I dette arbejde finder vi ud af, hvad klienten oplever, når han/hun ”yder modstand”. Vi giver også opmærksomhed til terapeutens umiddelbare fænomenologiske oplevelse. Vi begynder med at sætte vores medbragte meninger i parentes og begynder derfor ikke med den opfattelse, at det, der bliver modarbejdet, er terapien eller terapeuten. Som en følge af den fænomenologiske fokusering har vi klientens og vores egen oplevelse til rådighed. Ved at bruge begge disse oplevelser kan vi tale sammen, fokusere og eksperimentere. I denne proces kan terapeuten også opnå en øget forståelse for sin egen del af interaktion.

MÅDER AT FOKUSSERE KLIENTEN

Alle teknikker vedrørende klientens fokusering er uddybning af spørgsmålet: ”Hvad er du opmærksom på (oplever) nu?” og af instruktionen: ”Prøv dette eksperiment og se, hvad du bliver opmærksom på (oplever) nu”. Mange interventioner er så enkle som at spørge klienten, hvad klienten er opmærksom på, eller mere snævert, ”hvad føler du?” eller ”hvad tænker du?” ”Bliv ved det”  er en hyppig brugt teknik, som følger efter en beskrivelse af opmærksomhed. ”Bliv ved det” eller ”bliv i følelsen” opmuntrer klienten til at blive i den følelse, der bliver benævnt, hvilket opbygger klientens kapacitet til at fordybe sig og gennemarbejde en følelse til afslutning.

Eksempel:

  • K: (ser sorgfuld ud)
  • T: Hvad er du opmærksom på nu?
  • K: Jeg er ked af det.
  • T: Bliv ved det.
  • K: (Øjnene løber fulde af vand. Derefter strammer klienten sig op og kigger væk.
  • T: Jeg kan se du strammer op. Hvad er du opmærksom på nu?
  • K: Jeg ønsker ikke at blive ved  sorgen.
  • T: Bliv ved ”jeg ønsker ikke”.
  •     Sæt ord på ”jeg ønsker ikke”.

(Denne intervention vil sandsynligvis bringe opmærksomhed til klientens modvilje mod at smelte. Måske reagerer klienten således: ”Jeg vil ikke græde her – jeg stoler ikke på dig”, eller ”Jeg er skamfuld”, eller ”Jeg er vred og jeg vil ikke indrømme at jeg savner ham.”)